Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бүтэн өнчин, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж буй хувь хүн, гэр бүл, байгууллагуудын үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, хяналт тавих, үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох болон цуцлахад ашиглана.

Стандарт үзэх

Эх сурвалж: https://estandard.gov.mn/standard/reader/1302

You May Also Like