ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

MNS 6751 : 2019 Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага Хамрах хүрээ 2.1 Энэхүү стандарт нь нийтийн эзэмшлийн газар, цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт байрлах 6 сараас 12 хүртэлх насны хүүхдийн тоглоомын талбайн эрүүл ахуйн орчин, аюулгүй байдлыг хангуулах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнд хяналт тавихад хамаарна. 2.2 Энэхүү стандарт нь ерөнхий боловсролын сургуулийн спортын талбай, өндөр настны чийрэгжүүлэх талбай, хүүхдийн зуслан барилга дотор байрлуулсан тоглоомын талбай, худалдаа үйлчилгээний цогцолбор барилга доторхи хүүхдийн тоглоомын өрөөнд хамаарахгүй.

Стандарт үзэх

Эх сурвалж: https://estandard.gov.mn/standard/reader/3069

You May Also Like