Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа Ерөнхий шаардлага

MNS 5633 : 2019 Энэхүү стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүүхдийн амралт, зуслангийн үйл ажиллагаа эрхэлж, үйлчилгээ үзүүлдэг өмчийн бүх хэлбэрийн зуслангуудын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, үйлчилгээний явц, чанар, болон хүүхдийн хөгжил, оролцоо, хамгаалалд хяналт тавих, үнэлэхэд хэрэглэнэ.

Стандарт үзэх

Эх сурвалж: https://estandard.gov.mn/standard/reader/5790

You May Also Like