КЕЙС ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

     Эрсдэлт нөхцөлд байгаа өсвөр насны хүүхдийн асуудлаар Хамтарсан баг, сургуулийн Хүүхэд хамгааллын баг, Цагдаагийн газрын төлөөлөл, Өсвөрийн кабинетийн их эмч, Сэтгэц наркологийн тасгийн эмч нар болон хүүхдийн эцэг эхийг оролцуулан Кейс хэлэлцүүлэг зохион явууллаа..
    Хэлэлцүүлгээр хүүхдийн одоогийн нөхцөл байдал, цаашид учирч болох эрсдэлийг хэлэлцэн, холбогдох байгууллагууд чиг үүргийн дагуу яаралтай арга хэмжээ авах шийдэлд хүрлээ.

You May Also Like