ЗОРИЛТОД ӨРХҮҮДЭД ХООЛ ХҮНСНИЙ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Зорилтот бүлгийн өрхүүдийг Ковид_19 цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, тэжээллэг хоол хүнсээр хангах, өрхийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор Өлгий сумын багийн засаг дарга нартай хамтран нийгмийн дэмжлэг нэн шаардлагатай, амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, хүнс тэжээлийн дэмжлэгт хамрагдаж чадаагүй гэр бүлд нэг бүрчлэн очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, үнэлгээнд үндэслэн шаардлагатай хоол хүнсний дэмжлэгийг нийт 100 зорилтот өрхэд үзүүллээ.

Previous article

You May Also Like